Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepaling

 • Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die deelneemt aan de lessen yoga bij Ervaar!Yoga, dan wel gebruik maakt van een een andere dienst zoals massage en ademcoaching bij Ervaar!Yoga.
 • Docent: de persoon die de yogalessen geeft.
 • Masseur: de persoon die de massage uitvoert.
 • Ademcoach: de persoon die de ademcoaching geeft.
 • Dienst: yogales of workshop, ademcoaching, ayurvedische massage.
 • Ervaar!Yoga: Ervaar!Yoga is een praktijk voor Yoga, Ademcoaching en Ayurvedische massage en staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 67956610
 • Overeenkomst: Het afnemen van yogalessen dan wel een afspraak voor ayurvedische massage en/of ademcoaching.

Artikel 2. Afspraken

 • Ervaar!Yoga heeft twee lesblokken per jaar: na de zomervakantie t/m januari en vanaf februari tot aan de zomervakantie. Kijk voor specifieke data bij de lesinformatie op de website.
 • Ervaar!Yoga houdt de landelijk gestelde vakantiedagen en de vakanties van regio zuid aan.
 • Deelname aan de lessen vindt plaats per geheel lesblok. Ook wanneer men van de mogelijkheid gebruik maakt in termijnen te betalen.
 • Binnen het lopende lesblok is het mogelijk, in overleg, een afgemelde les in een andere lesgroep in te halen.
 • Afmeldingen voor het volgen van een yogales graag per mail.
 • Bij verhindering van een massage- en/of ademcoaching- afspraak dient de deelnemer minimaal 24 uur tevoren de afspraak te annuleren. Wanneer dit niet gebeurt, is Ervaar!Yoga gerechtigd het volledige bedrag alsnog in rekening te brengen.
 • Ervaar!Yoga behoudt zich het recht voor een afspraak voor massage- en/of ademcoaching te verzetten respectievelijk te annuleren bij ziekte of andere vorm van overmacht. Ervaar!Yoga zal in overleg met de deelnemer desgewenst een andere afspraak inplannen.

Artikel 3. Betalingen

 • Voor deelname aan de yogalessen geschiedt betaling voor aanvang van het lesblok, dan wel voor aanvang van de instroming in het lesblok.
 • Bij latere instroom wordt het bedrag naar rato verrekend.
 • Er is geen restitutie op het lesgeld mogelijk voor tussentijdse opzegging, vakantie, ziekte of andere redenen.
 • Rekeningnummer: NL29 INGB 0704 5267 94, t.n.v. Marielle Lagerwaard, Cuijk. Onder vermelding van naam en lesgroep.
 • Voor massage en ademcoaching geschiedt betaling ofwel per overschrijving voorafgaand aan de te verlenen dienst, dan wel contant direct na het verlenen van de dienst.

Artikel 4. Verplichtingen

 • De docent, masseur, ademcoach dient omtrent persoonlijke informatie die van belang is voor het volgen van de lessen, dan wel massage en/of ademcoaching vertrouwelijkheid in acht nemen.
 • De deelnemer voorziet de docent van relevante informatie van belang voor deelname aan de lessen of afname van een van de andere diensten. Bij twijfel raadpleegt de deelnemer de huisarts.
 • De deelnemer dient zorg te dragen voor een tijdige betaling zoals vermeld in artikel 3.
 • Bij ziekte of verhindering van de docent zal deze haar uiterste best doen vervanging te regelen. Wanneer dit niet lukt, komt de les te vervallen.
 • Bij ziekte of verhindering van de masseur, ademcoach, zal in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 • Ervaar!Yoga aanvaart geen aansprakelijkheid voor materiële dan wel immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer tijdens of buiten de les. Het is belangrijk dat de deelnemer altijd luistert naar de grenzen van zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert.
 • Ervaar!Yoga aanvaart geen aansprakelijkheid voor materiële dan wel immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer tijdens dan wel na de ademcoaching en/of ayurvedische massage.
 • Ervaar!Yoga is niet aansprakelijk voor voor vermissing, verduistering, diefstal of schade aan eigendommen van de deelnemer.

Artikel 6. De overeenkomst

 • Wanneer de deelnemer na het volgen van een lesblok besluit verder te gaan met een volgend lesblok yogalessen, hoeft deze zich niet opnieuw in te schrijven en zijn de algemene voorwaarden zoals dan vermeld op de website van kracht.
 • De overeenkomst kan per direct ontbonden worden door Ervaar!Yoga wegens gewichtige redenen. In deze gevallen volgt geen restitutie van betalingen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
  • In geval van wanbetaling.
  • Het schenden van maatschappelijk aanvaarde normen en waarden.
  • Opzettelijk schade toebrengen aan eigendommen van Ervaar!Yoga respectievelijk van de docent, masseur, ademcoach.

Terug naar startpagina